Navigácia

Práca špeciálneho pedagóga

· Môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou. V jednej 

škole môže byť aj viac školských špeciálnych pedagógov. 

· Podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove 

a vzdelávaní. 

· Poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. 

· Školský špeciálny pedagóg poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské 

služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele 

v rodine. 

· Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom. 

· Sprostredkúva pomoc pedagógom. 

· Sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami. 

· Predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce 

so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálno-pedagogickými potrebami. 

MÁ VAŠE DIEŤA (ŽIAK) PROBLÉMY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE?              

 

Ø Má kostrbaté, neupravené písmo? 

Ø Píše veľmi pomaly? 

Ø Má problémy s odpisom textu? 

Ø Nepíše jedným ťahom? 

Ø Má problémy s pravopisom? 

Ø Nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky – nepíše dĺžne? 

Ø Zamieňa pri písaní a-o, b-l, h-k, m-n, r-z, b-d, d-t? 

Ø Má problémy v čítaní? 

Ø Zamieňa b a d, mýli si a - o - e? 

Ø Nepamätá si obsah prečítaného? 

Ø Má slabú slovnú zásobu? 

Ø Robí mu problémy matematika? 

Ø Nevie sa orientovať v číselnom rade? 

Ø Dlho mu trvá sčitovanie a odčitovanie, násobenie a delenie? 

Ø Patrí medzi nekľudné deti? 

Ø Ťažko sa sústreďuje na prácu? 

Ø Potrebuje zlepšiť koncentráciu? 

Ø Má problémy orientovať sa v priestore? 

Ø Mýli si pravú a ľavú stranu? 

Ø Máva trému? Doma učivo vie, v škole všetko zabudne? 

Ø Bojí sa učiteľov? Neteší sa do školy? 

Ø Ťažko sa učí? 

Ø Má Vaše dieťa problémy ? 

 
 Ak má žiak niektoré z uvedených problémov, môžete 
          navštíviť školských špeciálnych pedagógov 
           Mgr. Petra Bílika a Mgr. Zuzanu Tobolovú

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky