Navigácia

Práca výchovného poradcu

· Pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach

· Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických pracovníkov školy. Za plnenie úloh výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej praxi

· Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy , vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí

· Venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom

· Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania

· Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

Info pre žiakov a rodičov 9. ročníkov - šk. rok 2018/2019        

    

        Testovanie 9-2019: 3. apríl 2019 (streda)  

      Náhradný termín:    16. apríl 2019 (utorok)

      Informácie o testovaní:   https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9                                          

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľke ZŠ do 20. 2. 2019 - na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností alebo talentu.

             15. marec - 30. apríl 2019    talentové skúšky (presný dátum určuje riaditeľ SŠ)

 

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľke ZŠ do 10. 4. 2019 na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností alebo talentu.

 13. máj 2019

           a                          1. kolo prijímacích skúšok

 16. máj 2019

 

 18. jún 2019             2. kolo prijímacích skúšok

Informácie o stredných školách dostávajú žiaci 9. ročníka priebežne.

 

V prípade záujmu o získanie ďalších informácií si môže zákonný              zástupca dohodnúť konzultáciu s výchovným poradcom –                                PaedDr. Lenka Janovcová - na tel. čísle 042/ 463 13 39.

 

INTERNETOVÁ  ADRESA, na ktorej nájdete informácie o stredných školách:       

                                                        www.svs.edu.sk

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky