Navigácia

Charakteristika školy

      

Sme jednou z najväčších základných škôl v meste.

Máme  bezbariérový vstup do budovy a bezbariérovosť je zabezpečená aj na schodiskách a toalete.

Žiakom s poruchami učenia sa venuje špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. 

Školský klub detí „Slniečko“ má prevádzku od 5.45 hod. do 16.00 hod.                 

 

Žiaci využívajú na vyučovanie moderne vybavené odborné učebne - chémie, fyziky, prírodopisu, geografie, hudobnej výchovy, 3 učebne informatiky, 2 učebne pre cudzie jazyky, školské dielne, audio učebňu, cvičnú kuchynku, 2 herne v ŠKD, 3 telocvične, športový areál, viacúčelové ihrisko a učebňu  v prírode. V areáli školy sme vybudovali malé dopravné ihrisko, ktoré môže využívať i verejnosť.

Školská knižnica ponúka žiakom i učiteľom množstvo zaujímavých kníh.        

V popoludňajších hodinách môžu žiaci rozvíjať svoj talent a venovať sa záľubám v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania.

Popri škole funguje Centrum voľného času, ktoré sa orientuje na športy plávanie, volejbal dievčat a karate.

Priamo v budove školy je jedáleň, kde okrem obedov môžu žiaci chodiť aj na mliečnu desiatu. Strava sa vydáva prostredníctvom čipov.

Profilácia školy:            

  • anglický jazyk od 1. ročníka,
  • druhý cudzí jazyk od 6. ročníka – nemecký, ruský,
  • športové triedy od 5. ročníka so zameraním na plávanie, futbal, volejbal dievčat a chlapcov, 
  • regionálna výchova v 3. a 4. ročníku ako samostatný predmet.

 

Činnosť a aktivity školy:

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa naši žiaci zapájajú do okresných súťaží (športové, výtvarné, literárne), olympiád ( matematická, fyzikálna, chemická, biologická, v slovenskom a anglickom jazyku, biblická) a projektov (Náš svet bez drogy, Škola podporujúca zdravie, Infovek, Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice, Elektronizácia a revitalizácia školskej jedálne).

Škola organizuje rôzne akcie, výstavy, burzy, turnaje, súťaže, exkurzie a výlety. Veľmi bohatá je aj krúžková činnosť v popoludňajších hodinách.

V spolupráci s rodičmi každoročne pripravujeme Besiedku ku Dňu matiek, Akadémiu žiakov 9. ročníka, vianočnú a veľkonočnú burzu, Fašiangy v škole, Medzinárodný deň knižníc, Športový deň, stolnotenisové a volejbalové turnaje a iné zaujímavé akcie.

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky