Navigácia

Základná škola Púchov, Ul. Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov

                         

                     ŠKOLSKÝ PORIADOK

                                                                      

Základné ustanovenia          

 1. Školský  poriadok základnej školy zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Výchovné opatrenia v prípade porušenia školského poriadku sú:
  • napomenutie triednym učiteľom,
  • pokarhanie triednym učiteľom,
  • pokarhanie riaditeľkou školy,
  • znížená známka zo správania.

 

 1. Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:
  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách,
  • Vyhláška č. 203/2015 Z.z. o základnej škole,
  • Dohovor o právach dieťaťa,
  • Metodický pokyn č. 7/2009-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách a školských zariadeniach,
  • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

 

 1. Školský poriadok obsahuje tieto časti:

A    Práva a povinnosti žiakov

B    Organizácia vyučovania

C    Práva a povinnosti zákonných zástupcov

D    Informačný systém

E    Výchovné opatrenia

F    Záverečné ustanovenia

A       Práva a povinnosti žiakov

1. Práva žiakov

Práva žiaka sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, deklarácii práv dieťaťa, v Dohovore o právach dieťaťa a v iných medzinárodných dokumentoch zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a práv dieťaťa.

 • Právo na vzdelanie – Základné vzdelanie má žiak právo dostať bezplatne. Má právo zúčastňovať sa všetkých školou organizovaných akcií, besied, výletov a exkurzií. Má právo primerane využívať zariadenie učebne, výpočtovú techniku a knižnicu. Má právo na vzdelanie v materinskom jazyku. Má právo rozvíjať svoju osobnosť, nadanie, schopnosti a potreby.
 • Právo na názor – Žiak má právo slušným spôsobom povedať svoj názor. Má právo klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď. Má právo požiadať učiteľa alebo vedenie školy o vysvetlenie otázok a problémov, ktoré sa týkajú života školy.
 • Právo slobody prejavu – Žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne vyjadrovať. Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku.
 • Právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie sa - Žiaci majú právo združovať sa v detských a mládežníckych organizáciách, v záujmových krúžkoch v škole, zapájať sa do rôznych mimoškolských, kultúrnych, športových a iných aktivít. Žiaci majú tiež právo organizovať svoje aktivity v priestoroch školy, ak toto bude vopred organizačne zabezpečené a odsúhlasené riaditeľstvom školy.
 • Právo na objektívne hodnotenie - Žiak má právo na objektívne skúšanie a hodnotenie v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 MŠ SR na hodnotenie žiakov základnej školy a Zákonom č. 245//2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.
 • Právo na ochranu zdravia - Je povinnosťou školy zabezpečiť žiakovi ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, ako aj dodržiavanie základných psychohygienických noriem. Žiak má právo na ochranu pred ponižovaním, šikanovaním, týraním a inými formami útlaku a diskriminácie. Má právo na ochranu pred drogovými závislosťami.
 • Právo na voľný čas - Žiak má právo na voľný čas uplatňovaním princípov: dodržiavanie psychohygienických zásad, tvorba rozvrhu hodín, nepreťažovanie žiakov a zadávanie domácich úloh, dobrovoľný výber záujmovej a mimoškolskej činnosti. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.
 • Právo na ochranu súkromia, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva - Žiak má právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život, do svojej rodiny a domova, do korešpondencie, do cti a povesti. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity. Zhromažďované údaje je potrebné chrániť pred prístupom nepovolených osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť.
 • Právo na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi - Žiak má právo na prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie, kde nie je ohrozované jeho zdravie a život. Žiak musí byť chránený predovšetkým:
  1. pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok,
  2. pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a fajčením,
  3. pred sexuálnym využívaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie,
  4. krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním.
 • Právo na omyl - Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. Môže sa pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabúda sa však ospravedlniť. Učiteľ mu umožní, aby svoj omyl alebo chybu napravil.
 • Právo zdravotne znevýhodnených žiakov - Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotnými obmedzeniami má právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahol čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohol viesť plnohodnotný spoločenský život.
 • Ochrana pred diskrimináciou a princíp rovnosti - Žiak má právo na ochranu pred diskrimináciou v prístupe učiteľa k nemu, v komunikácii a v procese hodnotenia so zachovaním princípu rovnosti pre všetkých žiakov.

 

2. Povinnosti žiakov

 • Príchod žiakov do školy
  • Žiaci do školskej budovy vstupujú 15 minút pred začiatkom vyučovania, čiže o 6,45 alebo 7,30 hod.
  • Žiaci sa prezúvajú hneď pri vstupe do školy a nie až pri skrinkách. Prezutí zostávajú počas celého vyučovania. Prezuvky musia byť čisté a nesmú mať čiernu gumenú podrážku. V prípade, ak si žiak prezuvky zabudne, musí si zakúpiť návleky.
  • Vrchné ošatenie a obuv si uložia do pridelených skriniek, ktoré krátko pred začiatkom vyučovania „skrinkári“ uzamknú.
  • V budove školy nie je dovolené používať kolieskové korčule, topánky s kolieskami, kolobežky a iné dopravné prostriedky.
  • Pri oneskorenom príchode na vyučovanie sa žiaci ospravedlnia u vyučujúceho.
  • Počas vyučovania môže žiak odísť zo školy len na základe písomnej požiadavky zákonného zástupcu. Žiaka z vyučovania uvoľňuje triedny učiteľ.
  • Je prísne zakázané počas vyučovania svojvoľne opustiť budovu a areál školy. V čase prestávky nie je možné ísť domov alebo do obchodu.
  • Žiak je povinný zdraviť a správne oslovovať všetkých zamestnancov školy. Pozdrav : „Dobrý deň, dobré ráno, dovidenia“. Oslovenie : „Pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka, pán školník, pani kuchárka, pani upratovačka.
  • Žiak je povinný sa správať slušne aj na verejnosti, neohrozovať mravný vývoj svojich spolužiakov a ani ich zdravie.

 

 • Dochádzka žiakov do školy
  • Žiak na vyučovanie dochádza pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
  • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre vážnu udalosť v rodine alebo nepredvídané dopravné situácie.
  • V prípade 30 %-ného vymeškania hodín z daného predmetu za polrok je možné na podnet vyučujúceho nariadiť žiakovi vykonať komisionálne (absenčné) skúšky.         
  • Ak nemôže prísť žiak do školy pre vopred známu príčinu, zákonný zástupca to vopred oznámi triednemu učiteľovi a písomne požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania. 
  • V ostatných prípadoch je zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín, a to osobne, telefonicky alebo mailom. Žiak prinesie písomnú ospravedlnenku najneskôr do 3 dní po nástupe do školy, v opačnom prípade mu budú vymeškané hodiny neospravedlnené.
  • Ak žiak vynechá vyučovanie, informuje sa u spolužiakov o preberanom učive.
  • Pri opakovanom (3-krát) oneskorenom príchode na vyučovanie z dôvodu nedbanlivosti sa zaráta žiakovi 1 neospravedlnená hodina.
  • Žiaci sa môžu prihlásiť do ŠKD a záujmových útvarov dobrovoľne. Po prihlásení je ich dochádzka záväzná.

 

 • Starostlivosť o zovňajšok
  • Žiak musí byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený (bez výstredného oblečenia, líčenia a účesov).
  • V priestoroch školy a školskej jedálne je zakázané nosiť na hlavách šiltovky, čiapky a kapucne. 
  • Dbá na dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu nechtov a vlasov.
  • Na hodinách telesnej výchovy používa cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúceho, nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má na sebe počas vyučovania. Športová obuv do telocvične musí byť čistá.

 

 • Správanie žiakov počas vyučovania
  • Po zazvonení žiak zaujme svoje miesto a pripraví si  pomôcky potrebné pre príslušný predmet.
  • Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok  schválený triednym učiteľom.
  • Na vyučovaní sedí žiak pokojne a pozorne sleduje výklad učiteľa, pracuje podľa pokynov vyučujúceho a rešpektuje jeho príkazy, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov. Ak chce prehovoriť, musí sa prihlásiť, odpovedá až na vyzvanie učiteľom.
  • Žiak je povinný nosiť do školy pomôcky podľa pokynov učiteľov.
  • Pri vstupe učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy zdravia žiaci povstaním.
  • Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu.
  • Na hodinách je zakázané jesť a piť.
  • Žiak nosí žiacku knižku na každú vyučovaciu hodinu, známky v nej neprepisuje a nezasahuje do zápisov vyučujúcich - je to závažné porušenie školského poriadku.
  • Žiaci do odborných učební odchádzajú z triedy len pod dohľadom vyučujúceho.
  • Pred hodinou telesnej výchovy sa v šatni prezlečie do cvičebného úboru a odovzdá vyučujúcemu telesnej výchovy do úschovy cenné predmety.
  • Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických a energetických nápojov , požívanie zdraviu škodlivých látok.
  • Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov (pyrotechnika, výbušniny, nože, zbrane, zápalky), ako aj predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov.
  • Žiak nesmie používať vulgárne slová ani nevhodné gestá na adresu kohokoľvek, fyzické a psychické násilie, akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania.
  • Do školy sa nenosia cenné veci ani väčšia suma peňazí, nakoľko škola za stratu peňazí a cenností nezodpovedá.
  • Počas vyučovacej hodiny a prestávok  žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet, slúchadlá a akékoľvek elektronické zariadenia. Mobilný telefón musí byť vypnutý a odložený v školskej tške. Je prísne zakázané vyhotovovať akékoľvek zvukové a obrazové záznamy, taktiež nabíjanie týchto zariadení v škole. Mobilný telefón môže žiak použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Škola za odcudzenie týchto predmetov nezodpovedá.
  • Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, pri úmyselnom poškodení musí žiak nahradiť vzniknutú škodu a zabezpečiť odstránenie poškodenia.

 

 • Správanie žiakov počas prestávky
 • Každý žiak má právo na prestávku podľa stanoveného rozvrhu hodín.
 • Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Iba počas veľkej prestávky vychádzajú všetci žiaci na chodbu, pri dobrom počasí von na dvor, kde sa prechádzajú. Používajú vyhradené WC.
 • Žiakom sa prísne zakazuje počas prestávok zdržiavať na schodiskách, vykláňať z okien, behať a bezdôvodne sa prechádzať po celej škole, ako i opustiť budovu a areál školy. Žiaci sú povinní rešpektovať a riadiť sa pokynmi učiteľov. 
 • Klopať na zborovňu je povolené len v súrnych prípadoch. Potrebné záležitosti si žiaci vybavujú prostredníctvom svojho triedneho učiteľa. Čas vydávania pomôcok na vyučovanie si stanovujú vyučujúci jednotlivých predmetov.
 • Správanie žiaka musí byť v duchu znášanlivosti, rovnosti pohlavia, bez znakov etnických, či náboženských rozporov, prvky šikanovania alebo vydierania budú hodnotené ako vážny priestupok. Za prvky šikanovania sa považuje výsmech, komandovanie, vnucovanie, vydieranie, ubližovanie, ponižovanie, týranie fyzické aj psychické, bitky, prezývky a nadávky.

 

 • Správanie sa žiakov v školskej jedálni
  • Do školskej jedálne vstupujú len stravujúci sa žiaci na pokyn dozorkonajúceho učiteľa.
  • Čakajú v rade, nepredbiehajú sa, správajú sa ticho a rešpektujú pokyny dozoru.
  • Pri výdajnom okienku sa zaregistrujú pomocou čipu, v opačnom prípade mu jedlo nemôže byť vydané.
  • Po ukončení obeda žiak po sebe odnesie použitý riad a zanechá za sebou poriadok na stole (v prípade znečistenia utrie stôl).
  • Odpad z ovocia, jogurtov, džúsov, keksov odhadzuje do košov a neznečisťuje ním priestory ani okolie školy.
  • Obedy a desiata sa odhlasujú pomocou čipu v jedálni alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne deň vopred do 13,30 hod.
  • Vydať žiakovi obed do obedára je možné len v prípade žiakovej neprítomnosti na vyučovaní.
  • Cudzím stravníkom sa obed vydáva do obedára v stanovenom čase.

 

 • Odchod žiakov zo školy
 • Po skončení vyučovania si každý žiak urobí poriadok na svojom mieste, týždenníci skontrolujú poriadok v triede.
 • Za prítomnosti učiteľa idú žiaci do školskej jedálne alebo opustia budovu školy.
 • Po skončení vyučovania idú žiaci domov, bezdôvodne a bez dozoru sa nesmú zdržiavať v priestoroch školy ani v areáli školy.
 • Žiak sa má riadiť pravidlami slušného správania aj v čase mimo vyučovania, zdvorilo sa správa k dospelým občanom, starým ľuďom, malým deťom, má byť pozorný k telesne postihnutým a k chorým ľuďom.
 • Žiak si má chrániť svoje zdravie aj mimo školy, vyhýbať sa činnostiam, ktoré sú zdraviu škodlivé, napr. pitie alkoholických nápojov, fajčenie, používanie zdraviu škodlivých látok, návšteva počítačových herní a pod.

 

 • Povinnosti týždenníkov
 • Zodpovedajú za poriadok v triede, povinnosti im ukladá triedny učiteľ. Základné povinnosti sú:                                                        a) nahlásiť chýbajúcich žiakov vyučujúcim,

b) ohlásiť vedeniu školy prípadnú neprítomnosť vyučujúceho,

c) pravidelné zotieranie tabule,

d) zabezpečenie učebných pomôcok,

e) poriadok okolo koša.

 • Počas veľkej prestávky zostávajú v triede, vetrajú len spodnými oknami, umyjú tabuľu a polejú kvety.
 • Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu a poriadok v triede (uzavretý vodovodný kohútik, vypnuté svetlá, čistá tabuľa, vyzbierané papiere okolo koša, zavreté okná).
 • Zistené nedostatky alebo poškodzovanie triedy hlásia triednemu učiteľovi.

 

B       Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie spravidla začína 7,45 hod. a končí 13,15 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

 

                                   0. hodina                     6,50 – 7,35

                                   1. hodina                     7,45 – 8,30

                                   2. hodina                     8,40 – 9,25

                                   3. hodina                     9,40 – 10,25

                                   4. hodina                     10,40 – 11,25

                                   5. hodina                     11,35 – 12,20

                                   6. hodina                     12,30 – 13,15

                                   7. hodina                     13,45 – 14,30

                                   8. hodina                     14,40 – 15,25

 

C       Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

 1. Práva zákonných zástupcov
  • Rodič má právo na poskytnutie bezplatného vzdelania svojho dieťaťa.
  • Rodič má právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
  • Rodič má právo na informácie o škole: školský vzdelávací program, projekty, počty žiakov v triedach, vybavenie školy, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti.
  • Rodič má právo na individuálny prístup k svojmu dieťaťu vo výchove a vzdelávaní v škole.
  • Rodič má právo požiadať o komisionálne  preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie.
  • Rodič má právo predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupcov
 • Rodič je povinný prihlásiť dieťa do školy a dbať o to, aby dochádzalo do nej pravidelne a včas.
 • Ak nemôže prísť žiak do školy pre vopred známu príčinu, rodič je povinný to vopred oznámiť triednemu učiteľovi (napr. návšteva lekára, rodinné udalosti) a písomne požiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania.
 • Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní maximálne 5 dní za polrok. 
 • V ostatných prípadoch je zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín, a to osobne, telefonicky alebo mailom. Žiak prinesie písomnú ospravedlnenku len v žiackej knižke najneskôr do 3 dní po nástupe do školy, v opačnom prípade mu budú vymeškané hodiny neospravedlnené.
 • Nad 3 dni absencie žiaka na vyučovaní zo zdravotných dôvodov treba podložiť lekárskym potvrdením len v žiackej knižke. 
 • V prípade dlhšej neprítomnosti na vyučovaní z osobných dôvodov (sústredenie, rodinná dovolenka,...) si vyžiada rodič súhlas u riaditeľa školy formou písomnej žiadosti.
 • Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu (napr. telesná výchova) určuje riaditeľ školy iba na základe písomného lekárskeho potvrdenia.
 • Ak je dieťa prítomné na hodine telesnej výchovy, ale nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, rodič môže takýto stav ospravedlniť maximálne 3 hodiny za polrok, inak sa vyžaduje lekárske potvrdenie. 
 • Rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
 • Rodič je povinný zabezpečiť pravidelnú domácu prípravu žiaka na vyučovanie, dozerať na jeho prípravu na nasledujúci deň.
 • Rodič je povinný vytvoriť všetky podmienky pre zdravý vývoj svojho dieťaťa.
 • Rodič sa má zaujímať o prospech a správanie svojho dieťaťa, podpisovať žiacku knižku, zúčastňovať sa rodičovských združení alebo iným spôsobom informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

 

D       Informačný systém

 • Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom žiackej knižky.
 • Známky žiaka sú zaznamenávané aj v elektronickej žiackej knižke, aktualizované sú jedenkrát mesačne.
 • Triedny učiteľ informuje rodičov o správaní dieťaťa (pochvaly, pokarhania, poznámky, problémy v správaní) osobne, telefonicky, písomne prostredníctvom žiackej knižky alebo elektronickej žiackej knižky.
 • Triedny učiteľ informuje rodičov o organizovaní rôznych podujatí v škole i mimo školy.
 • Na spoluprácu a informácie s rodičmi škola využíva okrem žiackej knižky individuálne osobné pohovory, konzultácie, triedne a plenárne rodičovské združenia.

 

E       Výchovné opatrenia

 • Napomenutie triednym učiteľom:          1 - 4 poznámky v klasifikačnom zázname
 • Pokarhanie triednym učiteľom:             5 - 6 poznámok v klasifikačnom zázname
 • Pokarhanie riaditeľkou školy:                7 - 9 poznámok v klasifikačnom zázname
 • Znížené známky zo správania za závažné porušenie školského poriadku:

           Opakované porušovanie školského poriadku

           Úmyselné ublíženie spolužiakovi 

           Ohrozovanie spolužiakov a zamestnancov školy

           Prepisovanie známok a záznamov vyučujúcich

           Vulgárne a nevhodné správanie sa voči zamestnancom školy

           Úmyselné poškodzovanie majetku školy

           Opakované šikanovanie

           Opakované porušenie zákazu používania mobilov, tabletov, slúchadiel a elektronických zariadení

           Záškoláctvo: 10 - 15 neospravedlnených hodín (2. stupeň)

                                16 - 20 neospravedlnených hodín (3. stupeň)

                                21 a viac neospravedlnených hodín (4. stupeň)

           V prípade fajčenia, pitia alkoholu a požívania zdraviu škodlivých látok je prizvaný zákonný zástupca do školy na pohovor, kde je informovaný, že v prípade tohto opakovaného porušenia školského poriadku bude žiakovi udelená znížená známka zo správania.

 

F       Záverečné ustanovenia

 • Povinnosťou triedneho učiteľa je oboznámiť žiakov so školským poriadkom na začiatku školského roka a podľa potreby aj na triednických hodinách.
 • Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom na plenárnom alebo rodičovskom združení, prostredníctvom informačnej tabule vo vestibule a školy a na webovej stránke školy.
 • Zmeny a doplnky školského poriadku prerokované v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy.
 • Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľom školy.
 • Školský poriadok je záväzný pre každého zamestnanca a žiaka školy.

 

 

 

                                                                                                                      Mgr. Viera Flimmelová

                                                                                                          riaditeľka školy

 

Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade a schválený pedagogickou radou 28. 08. 2018

 

 

DODATOK K ŠKOLSKÉMU PORIADKU V PRÍPADOCH NÁSILIA A ŠIKANOVANIA

 

Vysvetlenie pojmov:

 

NÁSILIE na žiakovi je akékoľvek ubližovanie, vydieranie, nútenie k výkonu činností, ktoré žiak nechce vykonať na príkaz iného žiaka pod hrozbou.

ŠIKANOVANIE je zväčša opakovaný prejav násilia, kde je prítomný nepomer síl, dochádza k fyzickému alebo slovnému napádaniu, vydieraniu a celková situácia spôsobuje poníženie obete.

NÁZNAKY ŠIKANOVANIA sú prejavy násilia smerujúce k častému utláčaniu druhého.

V školskom poriadku je uvedené, že „žiakovi nie je povolené používať vulgárne slová na adresu kohokoľvek, fyzické a psychické násilie, akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania“.

 

Postup pri riešení násilia  a šikanovania sú zakotvené v tomto dodatku:

 

Žiak, ktorý zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne alebo fyzicky, je povinný to oznámiť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy alebo výchovnému poradcovi.

Dospelá osoba, ktorá zistí násilie na žiakovi alebo šikanovanie, je povinná informovať o tom vedenie školy alebo výchovného poradcu.

Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom, tieto výchovné opatrenia:

 • pokarhanie triednym učiteľom – pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi, po pohovore s rodičom,
 • pokarhanie riaditeľom školy – pri vážnejšom násilnom priestupku alebo náznakoch šikanovania, pohovor s rodičom,
 • znížená známka zo správania – pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi, pohovor s rodičmi, v odôvodnených prípadoch privolaná polícia, v prípade ublíženia sa obeť podrobí lekárskej kontrole.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky